Freek laat Groningen niet zakken


Dit is de tekst van de petitie die u kunt tekenen op laatgroningennietzakken.petities.nl


Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak “gevangen in een onveilige gevangenis”.

Nederlandse versie

Wij,
Nederlanders, en overige gebruikers van Gronings gas, solidair met de gedupeerde Groningers. Ien t Grunnens

contateren

 • Dat de aardgaswinning in Groningen tot een catastrofe leidt
 • Dat verwevenheid van belangen van overheid en bedrijfsleven en leveringsafspraken spotten met de veiligheid van de inwoners
 • Dat zowel vaststelling als afhandeling van de aardbevingsschade door de NAM van de gedupeerde een machteloos, tot eindeloos afwachten gedwongen, slachtoffer maakt
 • Dat de consequenties van toekomstige bevingen door overheid en bestuurders onderschat worden

en verzoeken

 • Afbouwplan versneld stoppen gaswinning
 • “Generaal pardon” voor alle in behandeling zijn de schades
 • Daarna omkering bewijslast in een onafhankelijk schadeproces

 • Uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten

 • Scheiding gas en staat
 • Herstel gemeenschappelijk overleg
 • Gasbaten investeren
 • Deltaplan dat Groningen koploper maakt in transitie van economie en energievoorziening
 • Internationaal kenniscentrum voor milieu in Groningen vestigen.

Groningse versie

Wij,
Nederlanders, en aander lu dij t Grunneger gas bruken, dij mitleven mit de dupeerde Grunnegers. In het Nederlands

constateren

 • Dat d'eerdgaswinnen in Grunnen tot n grote ramp laaidt;
 • Dat verwevenhaid van pertansie van overhaid en bedriefsleven en òfsproaken over gaslevern de gek aansteken mit vaaileghaid van inwoners;
 • Dat baaid t vaststellen as t òfhandeln van bevensschoa deur de NAM van n dupeerde n machteloos, van olden tot kolden laank aankieken dwongen, slachtovver moakt;
 • Dat gevolgen van toukommende bevens onderschat worden deur overhaid en bestuurders.

en verzoeken

 • Òfbaauwplan versneld stoppen gaswinnen;
 • 'Generoal pardon' veur aal dij schoades dij non in behandeln binnen;
 • Doarna n omkeren van bewieslast in n onòfhankelk schoadeproces;
 • n Oetkoopregeln veur elk dij dizze kontrainen verloaten wil;
 • Schaaiden van gas en stoat;
 • Herstel mandaileg overleg;
 • Gasboaten investeren;
 • Deltaplan dat Grunnen koploper moakt in verandern van economie en energieveurzainen;
 • Internatsionoal kenniscentrum veur milieu vestigen in Grunnen.